DeNOx, DeSOx

 

V současné době je mnoho provozovatelů uhelných kotlů nuceno řešit problematiku koncentrací znečišťujících látek ve spalinách. Přísnější limity pro emise síry, oxidů dusíku a tuhých látek nutí dodavatele v energetice přijímat taková technologická opatření, která vedou ke snižování emisních plynů zejména v úpravách samotného spalovacího systému uhelných kotlů, či efektivnějšímu a účinnějšímu odsiřování spalin. DeNOx znamená čištění spalin od oxidu dusíku pomocí primárních a sekundárních opatření (tzv. vstřikování močoviny).

DeSOx je odsiřování spalin oxidů síry zpravidla pomocí dvou metod, a to tzv. mokrá metoda, při níž jsou spaliny vedeny přes mokrou vápencovou vypírku, a tzv. polosuchá metoda, při které jsou škodliviny ze spalin absorbovány na částicích vápenné suspenze a částice takto vzniklého produktu jsou následně vlivem tepla kouřových plynů usušeny.

Naše společnost se aktivně zapojuje do realizací těchto náročných projektů snižování těchto emisních plynů oxidů dusíku (Nox) a oxidů síry (SOx). Spolupracujeme s významnými dodavateli technologií a navrhujeme jim optimální řešení automatizace spalování b modifikace stávajících řídicích systémů, popřípadě dodávkou nových, které splňují náročné technické požadavky na spolehlivost a zabezpečení systému. Máme bohaté zkušenosti v této problematice a společně s technology zařízení se podílíme na optimalizaci algoritmů řízení, sekvenčních postupech, či zpracování a vyhodnocování dat na úrovni vizualizace HMI a MES systémů.

 Reference

 č.1
 č.2
 č.3
 č.4
 č.5